Laura Van den Berg heeft een bericht geplaatst in Omgevingswet 2022

Speciale oproep voor mensen uit Groningen

Woensdag 18 mei 2022
Lezing door Pier Vellinga over: Bedreigingen en Kansen voor het Waddengebied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging

Locatie : Der Aa-Theater, Akerkstraat 11, 9712 BD Groningen
Datum & tijd woensdag 18 mei 2022 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Kosten geen
Bijdrage thee/koffie

Het klimaat varieert op tijdschalen van decennia (10-tallen) tot millennia (1000-tallen). Deze variaties zijn van alle tijden. Sinds de 19e eeuw gaan de veranderingen echter veel sneller, hoofdzakelijk door menselijke emissies (uitstoot) van broeikasgassen. Naar verwachting zullen deze veranderingen zich in de komende decennia nog verder versneld doorzetten. Het meest prominente gevolg van klimaatverandering voor de Wadden is dat zeespiegelstijging ‘het voortbestaan van de Waddenzee zoals wij die nu kennen, niet vanzelfsprekend’ maakt (rapport Delta Commissie). Geomorfologische processen die wadsystemen in evenwicht houden met een stijgende zeespiegel kunnen tekort schieten wanneer de stijging te abrupt is, met verdrinking van het gebied tot gevolg. Naast deze dramatische, maar wellicht relatief gemakkelijk vermijdbare gevolgen, zijn er echter tal van andere, subtielere maar daarom niet minder belangrijke veranderingen in het gebied te verwachten. Voorbeelden zijn veranderingen in het zoutgehalte van het water, de morfologie van het Wad, populaties en voedselweb in het water en op het land, maar ook toerisme en economische activiteiten. Welke onderzoeken zijn nodig, welke onderzoeksresultaten zijn van belang en welke maatregelen kunnen worden genomen?

Pier Vellinga is emeritus hoogleraar Aardsysteemkunde aan de Wageningen universiteit en hoogleraar Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties bij het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de VU Amsterdam, onderzoeker bij Deltares en één van de oprichters van het Internationale Panel op het gebied van Klimaatverandering (IPCC), waarvoor hij met anderen in 2007 de Nobelprijs ontving.

Aanmelden verplicht: de.snavel@kpnmail.nl tel.: 0592-404745
info: www.waddenacademie.nl en www.groningenassen.nivon.nl